STEM и STEAM: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • STEM и STEAM: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
 • Mar 09, 2024
 • Mar 10, 2024
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
STEM/STEAM: Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците.

Участниците в уебинара ще узнаят какви са причините да се въведе STEM/STEAM подход и защо са необходими интерактивни методи и интердисциплинарни подходи при поднасяне на учебния материал на поколенията Z и алфа.

Семинарът разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството.

Решенията откриваме на пресечната точка между психология, методика на обучението и добри педагогически STEM/STEAM практики в България и по света.

Ще се запознаете с
– причините за необходимост от нови интерактивни методи и техники за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система;
-как интерактивното обучение модернизира традиционното образование, като активизира различни параметри на образователния процес;
-принципи за организация на СТЕМ интерактивно обучение;
-интердисциплинарно обучение в професионални учебни общности;
-силни и слаби страни на ученето чрез опит и преживяване или още т.нар. активно учене

Предложено е богато разнообразие от интерактивни методи и интердисциплинарни подходи .

Приложен е план за създаване на интерактивни методи и използването на интерактивни техники в обучителния процес.

Ще видите видеоматериали на добри практики от България, САЩ, Австралия и Германия.

Лектор д-р Стефания Димитрова

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:
могат да прилагат различни интерактивни методи в СТЕМ обучение, чрез които ще се повиши мотивацията за учене и ангажираност на учениците към учебния процес и ще се повиши академичната успеваемост
могат да развиват интердисциплинарни уроци, чрез които да развиват критично, нестандартно, творческо мислене на учениците
развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да развият своите умения за работа в екип
Кредит – 1.0 или 2.0 в зависимост от това колко дни участвате на семинара само на 9ти март или на 9ти и 10 март

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители
Таксата за уебинара е 45.00 лв.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582