Програми

Той е насочен към утвърждаване на по-тясно взаимодействие между теоретично проучване и практическо действие. Сратегиите за изграждане на мира са:

Към модерно образование.

Нови идеи, методи и техники за култивиране на социални способности и комуникационни умения, водещи до междукултурно взаимодействие в областта на образованието; обновяване на образователния процес към глобално мислене, разпространено чрез:

  • Международни срещи, конференции и национални семинари за учители.
  • Издаване и разпространение на брошури, учебни материали, предназначени да предоставят по-високо качество на образование, главно в основните училища.
  • Създаване на възможност за развитие на студенти и ученици чрез международни срещи, летни училища и семинари върху въпроси от областта на изкуството, социалното взаимодействие, европейската интеграция и толерантността в глобалния свят.

Към нова култура на мира.

  • Факултативно обучение на ученици, студенти и възрастни по чужди езици, изкуства, психология, културология и човешки права.
  • Публични дискусии, национални и международни форуми за разпространение на новата глобална култура на мира.
  • Издаване на книги, учебници и учебни помагала, специално предназначени да послужат за разпространение на новата култура на мира и толерантността.

Подпомагане на световната и българската култура.

  • Международни срещи, концерти, танцови фестивали и изложби, издаване на книги за подпомагане на плодовитото разнообразие на култури като важна част от новата световна култура на мира.
  • Подпомагане на опазването на българската култура чрез съдействие за възраждането на националните празници и чрез стимулиране на артистичния израз на традиционните български музика и танци.
  • Публикуване на книги, учебници и учебни материали, специално предназначени да служат на новата култура на мир и толерантност.

Програми

Peace with Oneself
Мир със себе си

Модерно образование за ХХI век и опазване на българската култура.

Peace with Others
Мир с другите

Популяризиране на богатото културно многообразие и междукултурен диалог.

Peace with Nature
Мир с природата

Насърчаване на опазване на околната среда.

Youth Programs
Младежки програми

Международни обмени, семинари, изложби и конкурси.